3 cze 2011

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły - wymagane dokumentyAktualnie konkursy są prowadzone wg. zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.04.2010 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 373), które określa wykaz niezbędnej dokumentacji, którą kandydat składa wraz z ofertą konkursową.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta kandydata powinna zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o
stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w
przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku
kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

( Ja nie odstąpiłam od powództwa karnego aby umożliwić komukolwiek przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, liczyłam natomiast na zdrowy rozsądek szanownych nauczycieli, którzy o mały włos uniknęli byli nieprzyjemności prawnych. Trzeba mieć tupet, aby zaraz potem starać się o tę funkcję w szkole. Oj trzeba mieć ! Jest różnica między pracą w ogóle, a staraniem się o stołki. Zasadnicza rzekłabym.) 
h) oświadczenie, że kadydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami);lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z
późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny
pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2 komentarze:

  1. Wyniki konkursów już dawno zostały ustalone. Będzie tak jak chce P. Wójt. Jak to możliwe, że w jednych szkołach przeprowadza się konkursy a w innych nie. Na układ nie ma rady, to jest walka z wiatrakami.

    OdpowiedzUsuń
  2. To dla wielu obserwatorów nie podlega dyskusji. Poraża natomiast bierność środowiska prowadzonego na rzeź jak przysłowiowe barany w takt gminnej melodii. Co najdziwniejsze żaden ze szczebli administracji, który powinien zrobić z tym porządek nie zadziałał należycie i póki co nabrano wody w usta oraz nie podjęto działań naprawczych. Owszem odbyły się "paramediacje" w szkole, które nie zostały zaakceptowane przez rodziców ze względu na sposób ich prowadzenia i znajomość mediatorów z nauczycielami, co wpływało na obiektywizm tych ostatnich. Dopóki naprzeciw tego delikatnie mówiąc bałaganu nie staną ludzie zdecydowani kontynuować walkę najprawdopodobniej głupota zwycięży. Cóż. Można o tym jedynie pisać i mieć nadzieję, ze ktoś się kiedyś ocknie...

    OdpowiedzUsuń

RSS feed
Ludzie dzielą się na dwie kategorie: moralnych i niemoralnych, z tym że o podziale decydują najczęściej ci pierwsi (Cohen)